Försäljningsvillkor

Tillämplighet
Dessa allmänna villkor omfattar all försäljning, om inget annat är särskilt avtalat mellan parterna. Butik.it säljer och levererar endast till av Butik.it godkända kunder. Dessa köpvillkor är tillämpliga i fall Svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med desamma. Vid eventuell skillnad mellan villkor, produktinformation eller priser angivna på Butik.it:s hemsida och i övriga publikationer, är det informationen på hemsidan som gäller.


Pris och Betalning
Priserna på Butik.it:s hemsida uppdateras i realtid och visas som standard inklusive moms. Priserna är angivna i svenska kronor. Försäljning sker mot faktura (efter sedvanlig kreditprövning), konto-/kreditkort utfärdat i Sverige. Det går också bra att hämta ut och betala beställda varor hos Butik.it i Upplands Väsby. Försäljning kan ej ske till omyndig eller beställare under 18 år. Leverans sker endast inom Sverige. Ej utlösta paket debiteras en avgift om f.n. 300 kr inklusive moms för att täcka Butik.it:s kostnader för frakt och administration. Efter lagd order skickar vi ut ett e-postmeddelande med de uppgifter vi mottagit av kund. Observera att detta inte är en bekräftelse av ordern, utan bara en kopia på de uppgifter vi mottagit. I samband med att ordern expedieras skickas ett kvitto/faktura samt orderbekräftelse ut via e-post. Vid uppenbara felaktigheter, avseende det pris eller den produktinformation som anges i orderbekräftelsen, äger Butik.it rätt att korrigera sådant pris eller sådan information. Om kund ej accepterar dessa korrigeringar går det bra att avbeställa ordern utan kostnader för kund.

Fraktkostnad
Vår fraktkostnad på ordern ser du när du har loggat in på www.butik.it och går till första steget i kassan.

Leverans
För order på lagerförd vara lagd innan 14:00 gäller leveranstid 2-4 arbetsdagar till privatperson och 1-2 arbetsdagar till företag. För förskottsbetalningar (till post- eller bankgiro) tillkommer ungefär 3 arbetsdagar. Leveranstider är ungefärliga och gäller lagerförda varor. Vi levererar inte paket hem till privatpersoner. Privatpersoner får hem en AVI i brevlådan där det står vilket paketutlämningsställe försändelsen kan hämtas ut på. Detta gör att det kan ta en dag extra för privatpersoner att få sitt paket. Din order levereras till närmaste utlämningsställe om kollit väger under 20 kg. Kollin med vikt mellan 20-35 kg lämnas på postterminal eller åkeri. Pall eller gods med vikt över 35 kg lämnas på tunggodsterminal. Observera att hemkörning inte ingår i fraktpriset vid leverans till privatperson! Butik.it står för risken för varan tills varan är utlämnad till kund. Vid leverans granskar du de levererade produkterna - vid eventuell skada anmäler du det omgående till Butik.it (läs mer under rubriken Reklamation).

Ändring av order
Du har möjlighet att kostnadsfritt ändra din order fram till dess att paketet packas hos Butik.it. Ändring kan ske per telefon till kundservice på 08-590 300 01 eller per e-post: info@butik.it .Efter att din order paketerats kan ändringar inte göras.

Avbeställning
Som kund har du möjlighet att avbeställa din order utan avgift fram till dess att försändelsen är packad hos butik.it . Efter det gäller ångerrätten för privatpersoner (läs mer under ”ångerrätt”). Notera att företagskunder inte kan avbeställa varor som normalt inte ingår i Butik.it:s sortiment eller som specialbeställts till kund. Ångerrätten är ej tillämplig för företag.

Outlöst försändelse
För försändelse som ej lösts ut och ej avbeställts utan gått i retur till Butik.it debiteras en avgift om f.n. 350 kr exlusive moms för att täcka Butik.it:s transport- och administrationskostnader.

Garanti
Garantier på varan lämnas av respektive tillverkare. Butik.it lämnar inga ytterligare garantier utöver den av tillverkaren specificerade. Privatpersoner har enligt konsumentköplagen tre (3) års reklamationsrätt oavsett vilken garantitid som gäller på en vara. Reklamation skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts.

Pixelfel på TFT-skärmar
På alla produkter med s.k. platt bildskärm (TFT) finns risken att det kan finnas ständigt lysande eller ständigt mörka pixlar redan vid leverans av produkten. Detta är inte att betrakta som ett fel i varan i sig utan hänförts till kvalitetsmässiga variationer i bildelementen som uppstår under tillverkningen. Antal tillåtna ständigt lysande/mörka pixlar varierar mellan tillverkarna men de flesta håller sig till standarden ISO 13406-2. Ständigt Lysande/mörka pixlar kan även uppstå efter en tids användning av skärmen. Även detta är normalt och faller inte under garanti såvitt inte antalet överstiger det tillåtna antalet enligt ISO 13406-2 eller respektive tillverkares garantivillkor. Butik.it lämnar inga ytterligare garantier avseende ständigt lysande/mörka pixlar än den av tillverkaren specificerade. Läs mer om tillverkarnas pixelpolicies här.

Konsuments (privatperson) ångerrätt vid distansavtal
Kunden (privatperson) har enligt lagen om konsumentskydd vid distansavtal i vissa fall rätt att ångra ett köp på varor som skickas från oss. Kunden måste inom 14 dagar från det att han mottagit varan eller väsentlig del av denna meddela Butik.it om avsikten att utnyttja ångerrätten.. Ångerrätten gäller dock inte datorprogram, ljud- och bildupptagningar då förseglingen/plomberingen brutits. Med försegling avses även teknisk plombering (t ex serienummer). Detta gäller även datorer med förinstallerat operativsystem, samt OEM-programvara där licensnycklar och dylikt är placerat på produktens emballage. Ångerrätt gäller endast om varan är i väsentligen oförändrat skick. Ångerrätten är ej tillämplig för företag. Ångerrätten gäller inte heller en vara som på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas eller som snabbt kan försämras eller bli för gammal, exempelvis bläck, toner och projektorer som har använts. Då vi säljer elektroniska produkter som är mycket känsliga för statisk elektricitet, gäller ej ångerrätt på produkter vars antistatiska emballage / försegling på förpackning brutits, såsom t ex minnen, processorer, hårddiskar, etc. Vill du använda dig av ångerrätten rekommenderas du att kontakta Butik.it:s kundservice antingen via telefon eller via e-post info@butik.it eller använd avsett formulär på www.butik.it (klicka på ”retur”). Vid nyttjande av ångerrätt står Du, kunden, för eventuella fraktkostnader. Varan skall förpackas väl (lämpligen i samma emballage som den skickades från Butik.it), Om en returnerad produkt kommer fram skadad på grund av undermåligt emballage upphör ångerrätten att gälla. Varor som returneras mot postförskott kommer ej att lösas ut. När du hämtar ut en beställd vara i någon av våra butiker gäller öppet köp i sju dagar på plomberad produkt, ej ångerrätt.

Reklamation
Om en vara är felaktig (ang. transportskada, se nedan) skall du reklamera till Butik.it inom skälig tid samt på visst sätt returnera varan. Du bör undersöka alla varor noggrant vid mottagandet för att förvissa dig om att de är felfria och fungerar som de skall samt att de har de egenskaper du förväntar dig. Butik.it garanterar ej kompabilitet med slutkunds befintliga mjuk- och/eller hårdvara; utan hänvisar till respektive produkttillverkares hemsidor, supportsidor, och/eller telefonsupport. Givetvis går det bra att ringa/maila Butik.it's kundtjänst för råd och hjälp. Vid reklamation, kontakta Butik.it:s kundservice via e-post till info@butik.it eller använd avsett formulär på www.butik.it (klicka på ”support & garanti”). I de fall där tillverkaren tillhandahåller egen support och garantiservice äger Butik.it rätt att i reklamationsärenden hänvisa kund direkt till respektive tillverkares support eller av tillverkaren anvisad servicepartner. OBS – Att kunden får ett returnummer innebär inte att Butik.it godkänt reklamationen – först när vi fått in och undersökt varan kommer vi att meddela kunden om reklamationen godkänns. Returer skall återsändas i originalförpackning samt väl förpackade i av posten godkänt ytteremballage (exempelvis brun wellpappkartong). Eventuella transportskador till följd av bristfällig förpackning debiteras dig som kund. Butik.it testar returnerade varor där returorsak defekt vara angetts. Om varan visar sig vara felfri returneras denna med en faktura på utfört testarbete samt kostnad för returfrakt. Avgift för utfört testarbete är 5% av varuvärdet, dock lägst 300:- exkl. moms + kostnad för returfrakt till kunden. Transportskador och andra fysiska defekter skall anmälas till Butik.it inom 5 arbetsdagar efter det att man mottagit leveransen. Du skall under inga omständigheter lösa ut ett paket som ser skadat ut, även om du tror att innehållet är oskadat! Om du upptäcker skadan först efter att du öppnat paketet reklamerar du omedelbart till Butik.it enligt ovan.

Ansvar för fel
Butik.it ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor samt vad som anges i konsumentköplagen (1990:932). Butik.it bär inget direkt eller indirekt ansvar för till exempel - men ej begränsat till - inkompatibilitet, leveransförseningar, skadebringande egenskaper i varorna, produktansvar, förlust i näringsverksamhet, driftsavbrott, förlust av lagrad information, merarbete eller annan ekonomisk skada. Tänk på att alltid ta backup på viktig data, Butik.it kan ej återskapa eller ta backup på kunders data i händelse av reklamation. Observera att support och felanmälan kan vara på engelska för vissa tillverkare, i vissa fall kan felanmälan endast ske via e-post eller hemsida.

Teknisk support
För teknisk support - användarstöd - allmänt eller vid fel i vara, har Butik.it rätt att hänvisa kunden till respektive produkttillverkare samt, i förekommande fall, till tredjepartföretags betalsupport. Observera att supporten kan vara på engelska för vissa tillverkare, i vissa fall ges support endast via e-post och hemsidor. Butik.it kan ej tillhandahålla support på produkter.

Betalning/Uppsägning/Dröjsmålsränta
Varor sålda mot faktura förblir Butik.it's egendom tills full betalning erlagts. Vid utebliven eller försenad betalning äger Butik.it rätt att återta de sålda varorna. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta (2.0% per månad) samt påminnelseavgift (45 kr).

Kredit-/Fakturakunder
Uteblir betalning efter kredittidens utgång förfaller hela fordran till omedelbar betalning. Butik.it äger då rätt att omedelbart inställa utnyttjandet av krediten och ev. återta varorna. Efter övervägande kan Butik.it också säga upp kundens medlemskap på Butik.it's internetbutik och neka till framtida affärer med kunden.

Återtaganderättsförbehåll
Butik.it förbehåller sig rätten att återtaga de försålda godset intill dess köparens samtliga förpliktelser enligt detta avtal till fullo infriats. Om köparen är i dröjsmål med betalningen förbehåller sig Butik.it alltid rätten att så länge dröjsmålet varar, när som helst häva köpet och återta godset.

Övrigt
Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för tryckfel, leverantörers prishöjningar, ev. oriktigt angivna tekniska specifikationer m.m. samt för slutförsäljning. De uppgifter som lämnas härigenom utgör och manifesterar inte någon utfästelse om användbarhet, lämplighet, garanti mm annat än där så är direkt angivet. Butik.it förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive - men ej begränsat till, - priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering. Härigenom publicerade fakta- och prisuppgifter, dokument, grafik mm kan innehålla tekniska och/eller grafiska och typografiska fel. Butik.it friskriver sig från allt ansvar vad gäller varje sådan information såväl som annan refererad information och/eller dokument inom eller länkad till denna publikation.

Produktinformation & illustrerande bilder
Vi gör vårt bästa för att ge relevant information om produkterna vi säljer! Notera att själva varan behöver nödvändigtvis inte se ut precis som på bilden. Om det är skillnader mellan produktöverskrift, beskrivning och bild, så är det produktöverskriften som gäller (tex. datorn kommer inte nödvändigtvis med monitor även om bilden visar det). Om något är oklart tveka inte att ringa eller maila oss före du beställer!

Vi hänvisar till produkttillverkares respektive hemsidor och produktblad för att med större säkerhet fastställa tekniska specifikationer och produktens utseende.

Vi köper majoriteten av vår produktinformation (bilder och tekniska specifikationer) från tredje part: IceCat (www.icecat.biz). Deras strävan är givetvis att all information skall vara korrekt, dock bland våra hundratusentals produkter så kan det finnas några felaktigheter i informationen. Vi beklagar detta och försöker åtgärda eventuella felaktigheter så fort de uppdagas.

Vi förbehåller oss för tryckfel, ändringar av priser och specifikationer utan varsel.

Motsvarar inte produkten dina förväntningar? - Se rubrik "Konsuments (privatperson) ångerrätt vid distansavtal"

Kontakt

08-590 300 01 (vardagar 09-17)
info@butik.it
Sandavägen 40, Upplands Väsby

Handla tryggt

I branschen sedan 1997
Säkra betalningar
Trygga leveranser
Högsta kreditvärdighet

Betalning & Leverans

Vi erbjuder flera olika betalsätt, bland annat kortbetalningar och avbetalning. Leverans sker med posten företagspaket.
Tealpoint AB / Butik.it. Sandavägen 40, 194 63 Upplands Väsby. Organisationsnummer: 556623-5890